Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Voetverzorging en Wellness praktijk JIJ en IK

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Voetverzorging en Wellness praktijk JIJ en IK en een client waarop Voetverzorging en Wellness praktijk JIJ en IK deze voorwaarden  van toepassing heeft verklaard.
2. Afspraken
De client moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Voetverzorging en Wellness praktijk JIJ en IK te melden.
Indien de client deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Voetverzorging en Wellness praktijk JIJ en IK  € 15,00 voor de afgesproken behandeling aan de client berekenen.
Indien de client meer dan vijf minuten later komt, mag Voetverzorging en Wellness praktijk JIJ en IK de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen.
Voetverzorging en Wellness praktijk JIJ en IK moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk , en uiterlijk 24 uur voor de behandeling afmelden.
Mocht het om overmacht gaan dan, hoeven beide partijen zich hier niet aan te houden.
3. Betaling
Voetverzorging en Wellness praktijk JIJ en IK vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Voetverzorging en Wellness praktijk JIJ en IK vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.De client dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventueel producten contant of via de pin te voldoen.
4. Spaarkaarten/Korting
Wanneer u voor een behandeling bent geweest bij Voetverzorging en Wellness praktijk JIJ en IK ontvangt u bij de eerste behandeling een spaarkaart. Bij ieder behandeling ontvangt u een stempel. Bij 10 stempels ontvangt u € 5,00 korting op de daarop volgende behandeling.
5. Persoonsgegevens en Privacy
Alle persoonlijke gegevens die Voetverzorging en Wellness praktijk JIJ en IK van u noteert worden opgeslagen en zeer vertrouwelijk behandelt. Voetverzorging en Wellness praktijk JIJ en IK zal gegevens van de client niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de client.
6. Geheimhouding
Voetverzorging en Wellness praktijk JIJ en IK is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de client heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
7. Aansprakelijkheid
Voetverzorging en Wellness praktijk JIJ en IK is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat Voetverzorging en Wellness praktijk JIJ en IK is uitgegaan van door de client verstrekte onjuiste en/of onvolledige inromatie over relavante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Voetverzorging en Wellness praktijk JIJ en IK is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de client heeft meegenomen naar de praktijk.
8. Garantie
Voetverzorging en Wellness praktijk JIJ en IK geeft de client 2 weken garantie op de verricht behandeling ( orthese , nagelbeugel, nagelreparatie, gellack.)
U ontvangt binnen deze tijd , kosteloos een nieuwe behandeling, een deel ervan of , een reparatie.
De garantie vervalt wanneer:
• De client andere producten dan door Voetverzorging en Wellness praktijk JIJ en IK geadviseerd heeft gebruikt.
• De client de adviezen niet heeft opgevolgd.
• De client het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
• De client de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruik.
9. Beschadiging en Diefstal
Voetverzorging en Wellness praktijk JIJ en IK heeft het recht van de client een schadevergoeding te eisen indien de client meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Voetverzorging en Wellness praktijk JIJ en IK meldt diefstal altijd bij de politie.
10. Klachten
Voetverzorging en Wellness praktijk JIJ en IK  zal samen met de client zijn best doen om u klachten samen te bespreken en hiermee aan de slag te gaan. Mochten beide partijen het niet eens zijn  dan is Voetverzorging en Wellness praktijk JIJ en IK aan gesloten bij Provoet, welke daardoor automatisch is aangesloten bij de Geschillencommissie. Hierbij biedt Voetverzorging en Wellness praktijk JIJ en IK u als klant een eerlijk en eenvoudige procedure, met een uitkomst die bindend is voor beide partije
11. Behoorlijk gedrag
De client behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de client na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijf vertonen, heeft Voetverzorging en Wellness praktijk JIJ en IK het recht de client de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.